1. പ്രമിതി

  1. നാ.
  2. അളവ്
  3. യഥാർഥജ്ഞാനം, പ്രമാണംകൊണ്ട് ഉപലബ്ധമായ ജ്ഞാനം
 2. പ്രമീതി

  1. നാ.
  2. നാശം
  3. മരണം
  4. വ്യാധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക