1. പ്രമീഢ

    1. വി.
    2. തടിച്ച
    3. തിങ്ങിയ
    4. മൂത്രമൊഴിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക