1. പ്രമീത

  1. നാ.
  2. മരിച്ച, കൊല്ലപ്പെട്ട
 2. പാരമിത

  1. വി.
  2. കഴിഞ്ഞുപോയ
  3. മറുതീരത്തെത്തിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക