1. പ്രമീലിതം

    1. നാ.
    2. നിമീലിതം, അടഞ്ഞത്, കൂമ്പിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക