1. പ്രമുഖ

  1. വി.
  2. പ്രധാനമായ
  3. ഒന്നാമത്തേതായ
  1. പദാന്ത്യ.
  2. നയിക്കപ്പെട്ട
  1. വി.
  2. കൂടിയ, ആദിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക