1. പ്രമുത്ത്

    1. നാ.
    2. വലിയ സന്തോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക