1. പ്രമേയം

    1. നാ.
    2. പ്രമാവിഷയം, പ്രമാണിക്കാനുള്ള കാര്യം, തെളിയിക്കേണ്ട വസ്തു
    3. (വാദ) വിഷയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക