1. പ്രമ്ലാന

  1. വി.
  2. വാടിയ, മുഷിഞ്ഞ
 2. പരിമ്ലാന

  1. വി.
  2. വാടിയ
  3. ക്ഷീണിച്ച, ചൈതന്യംകുറഞ്ഞ
  4. നിറമ്പകർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക