1. പ്രയത്നം

  1. നാ.
  2. പ്രയാസം
  3. സ്ഥിരപരിശ്രമം
  4. അധ്വാനം, വേല
  5. ഉപായചിന്തനം
 2. പ്രയതനം

  1. നാ.
  2. പ്രയത്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക