1. പ്രയാതം

  1. നാ.
  2. ആക്രമണം
  3. പൊയ്പ്പോയത്
 2. പ്രയുതം

  1. നാ.
  2. പത്തുലക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക