1. പ്രയാസം

    1. നാ.
    2. തിടുക്കം
    3. ഞെരുക്കം
    4. പ്രയത്നം, പണി
    5. കഴിയായ്മ (പ്ര.) പ്രയാസപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക