1. പ്രയാൻ

  1. നാ.
  2. അധികം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, കാമി
 2. പ്രിയൻ

  1. നാ.
  2. ഭർത്താവ്
  3. സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവൻ
 3. പാറയാൻ

  1. നാ.
  2. പറയോന്ത്
 4. പിരയൻ

  1. നാ.
  2. പിരയുന്നവൻ, വലയുണ്ടാക്കുന്നവൻ
 5. പിരിയൻ

  1. വി.
  2. പിരിയുള്ള
  3. വികടസ്വഭാവമുള്ള
 6. പരായണ

  1. വി.
  2. ആസക്തിയുള്ള, നിരതമായ
  3. ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന
 7. പറയൻ

  1. നാ.
  2. പന്ത്രണ്ടു കുടിമക്കളിൽ ഒരു ജാതി, പഞ്ചമൻ (പറകൊട്ടുന്നവൻ)
  3. തുള്ളൽപ്പാട്ടിലെ ഒരു വിഭാഗം
 8. പുരായോനി

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 9. പൊരിയണ്ണി

  1. നാ.
  2. പൊരികണ്ണി
 10. പാരായണി

  1. നാ.
  2. സരസ്വതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക