1. പ്രയോക്താവ്

    1. നാ.
    2. കടംകൊടുക്കുന്നവൻ
    3. ഏർപ്പെടുത്തുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പ്രയോക്ത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക