1. പ്രയോഗിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. നുകത്തിൽ കെട്ടുക
  3. ഏർപ്പെടുത്തുക
  4. ഉപകരിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക
  5. കൈകാര്യംചെയ്യുക
  6. പലിശയ്ക്കുകൊടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക