1. പ്രയോജകൻ

  1. നാ.
  2. ഗ്രന്ഥകർത്താവ്
  3. കടംകൊടുക്കുന്നവൻ
  4. പ്രയോഗിക്കുന്നവൻ
  5. ഏതു കർമത്തിൻറെയും ആദ്യകാരണൻ
  6. നിയമിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക