1. പ്രയോജനം

    1. നാ.
    2. ഉപകാരം, ഫലം
    3. ഹേതു, പ്രവൃത്തി
    4. പ്രയോജനപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക