1. പ്രയോജിക

    1. നാ.
    2. അഞ്ചാമത്തെ വിഭക്തി (ആൽ എന്നു പ്രത്യയം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക