1. പ്രയോജ്യ

    1. വി.
    2. പ്രയോഗിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക