1. പ്രയോജ്യം

    1. നാ.
    2. മുതൽ, മൂലദ്രവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക