1. പ്രയോജ്യൻ

    1. നാ.
    2. ഭൃത്യൻ, ശിഷ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക