1. പ്രരണ, പ്രരണം

    1. നാ.
    2. പറഞ്ഞയയ്ക്കൽ
    3. ഓടിക്കൽ
    4. തള്ളിവിടൽ, ഉത്സാഹിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക