1. പ്രരയിതാവ്

    1. നാ.
    2. പ്രരിപ്പിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക