1. പ്രരിതൻ

    1. നാ.
    2. പ്രരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ, ദൂതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക