1. പ്രരിപ്പിക്കുക

    1. നാ.
    2. ഓടിക്കുക
    3. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഉദ്യോഗിപ്പിക്കുക
    4. പ്രവർത്തിക്കുവാനായി പറഞ്ഞുവിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക