1. പ്രരൂഢ

    1. വി.
    2. വികസിച്ച
    3. ജനിച്ച
    4. നീണ്ടുവളർന്ന
    5. വേരുറച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക