1. പ്രരോദനം

    1. നാ.
    2. കരച്ചിൽ, വിലാപം
    3. കുമാരനാശാൻറെ ഒരു വിലാപ കാവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക