1. പ്രലംബമഥനൻ

    1. നാ.
    2. ബലരാമൻ (പ്രലംബാസുരനെ കൊന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക