1. പ്രലയം

  1. നാ.
  2. പ്രളയം
 2. പരാലയം

  1. നാ.
  2. അന്യഗൃഹം
 3. പ്രളയം

  1. നാ.
  2. പ്രളയം
  3. ഓരോ കല്പാവസാനത്തുമുള്ള ലോകനാശം
  4. നിത്യം
  5. നൈമിത്തികം
  6. പ്രാകൃതികം
  7. ആത്യന്തികം
 4. പ്രാലേയം

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ
  3. കർപ്പൂരം. പ്രാലേയശൈലൻ = ഹിമവാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക