1. പ്രലോഭയിതാവ്

    1. നാ.
    2. പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക