1. പ്രലോഭ(ന)ം

    1. നാ.
    2. അത്യാഗ്രഹം
    3. വശീകരണം
    4. ഉദ്യമിപ്പിക്കൽ
    5. ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക