1. പ്രളയം

  1. നാ.
  2. പ്രളയം
  3. ഓരോ കല്പാവസാനത്തുമുള്ള ലോകനാശം
  4. നിത്യം
  5. നൈമിത്തികം
  6. പ്രാകൃതികം
  7. ആത്യന്തികം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക