1. പ്രവണം

  1. നാ.
  2. ചരിവ്
  3. ക്രമേണ താഴ്ചയോടുകൂടിയ ഭൂമി
 2. പ്രവാണം

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രത്തിൻറെ വക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക