1. പ്രവണത

    1. നാ.
    2. താഴ്മ
    3. ചരിവ്, കുനിവ്
    4. മനസ്സിൻറെ ചായ്വ്, വാസന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക