1. പ്രവപ

    1. വി.
    2. വളരെ തടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക