1. പ്രവല്ഹിക

    1. നാ.
    2. നേരമ്പോക്കിനായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം കഥ, പ്രഹേളിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക