1. പ്രവാസനം

  1. നാ.
  2. നാടുകടത്തൽ
  3. അന്യസ്ഥലത്തുള്ള പാർപ്പ്
 2. പ്രവസനം

  1. നാ.
  2. യാത്രപുറപ്പെടൽ
 3. പരിവേഷണം

  1. നാ.
  2. പരിവേഷം
  3. പരിധി
  4. വിളമ്പിക്കൊടുക്കൽ
 4. പ്രവേശനം

  1. നാ.
  2. ഉമ്മരം
  3. പടിവാതിൽ
  4. രതിക്രീഡ
  5. അകത്തുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക