1. പ്രവാസി

    1. നാ.
    2. പ്രവാസം അനുഭവിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക