1. പ്രവാഹകൻ

    1. നാ.
    2. രാക്ഷസൻ, പിശാച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക