1. പ്രവിചയം

    1. നാ.
    2. അന്വേഷണം
    3. പരീക്ഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക