1. പ്രവിദാര(ണ)ം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. കൂട്ടം
  4. കലഹം
  5. പിളർക്കൽ
  6. തുമുലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക