1. പ്രവിധാനം

    1. നാ.
    2. ചെയ്യൽ
    3. ചിന്തിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക