1. പ്രവിശ്യ

    1. നാ.
    2. പ്രത്യേക്ം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദേശവിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക