1. പ്രവേശകൻ

    1. നാ.
    2. ദൂതൻ
    1. നാട്യ.
    2. പ്രധാനവേഷം വരുന്നതിനുമുമ്പിൽ അതിനുകാരണമായിട്ടുവരുന്ന ചെറിയ വേഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക