1. പ്രവ്യക്ത

    1. വി.
    2. അത്യന്തം സ്പഷ്ടമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക