1. പ്രവ്രജിത

    1. വി.
    2. കുടുംബത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോയ
    3. ഭിക്ഷുവായിത്തീർന്ന (പ്രവ്രജനംപ്രാപിച്ച)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക