1. പ്രവർധിത

    1. നാ.
    2. വർധിപ്പിക്കപ്പെട്ട, പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  2. പ്രവർത്തിത

    1. നാ.
    2. പ്രവർത്തിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക