1. പ്രശംസനീയ

    1. വി.
    2. പ്രശംസിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക