1. പ്രശമ(ന)ം

    1. നാ.
    2. അടക്കൽ, സമാധാനിപ്പിക്കൽ
    3. നശിപ്പിക്കൽ, വധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക