1. പ്രശയ(ണ)ം

    1. നാ.
    2. സ്നേഹം
    3. ഉപചാരം
    4. മര്യാദ
    5. വിനയം, നല്ല ശീലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക