1. പ്രശസ്ത

  1. നാ.
  2. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട
  3. ശ്രഷ്ഠമായ, നല്ല
 2. പ്രശസ്തി

  1. നാ.
  2. സ്തുതി
  3. വിവരണം
  4. ശ്രഷ്ഠത, മേന്മ
  5. സ്തുതിരൂപമായ കവിത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക